PDF Tlačiť E-mail

 

Odpočet za volebné obdobie 2011 - 2014

Vážení spoluobčania. Tak ako v predchádzajúcom volebnom období aj teraz vám chcem podať  odpočet toho, čo sme urobili za uvedené obdobie v našej obci. Uvediem  postupne aktivity a diela ktoré sa nám  podarilo spoločnými silami urobiť  v jednotlivých rokoch.

Rok 2011
1. Výstavba kanalizácie pri urbariáte.
2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií z EUROFONDOV.
ulica M.Girgaš - materská škola - Magda Tulejová
ulica František Greš – Peter Bdžoch
ulica Jozef Holub - liehovar
pri základnej škole – cintorín
3. Úprava krajníc rekonštruovaných miestnych komunikácií štrkodrvou.
4. Rekonštrukcia triedy materskej školy  v bývalých priestoroch cestovinárne Komad.
5. Úpravy v ZŠ – schodište, prízemie a suterén – chodby a soc. zariadenie, stierky
a maľovanie.
6. V novembri 2011 sme na verejnom osvetlení v obci  začali výmenu sodíkových žiaroviek
70W  za úsporné žiarivky 23W a LED žiarovky 13W.

Rok 2012
7. Oprava  schodov pri vstupe  na cintorín, vyspravovanie  múra  cintorína.
8. Uskutočnenie  majetkoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie na ulici P.Koňak- J.Marhevka.
9. Príprava  projektovej dokumentácie  na rigol, cestu a chodník na ulici P. Koňak – J.Šlejzák
a  následne sme vybavili  stavebné povolenie.
10. Uskutočnenie  výmeny okien v triedach MŠ , vymaľovanie  triedy, kuchyne,  skladov
a chodieb.
11. Schválenie  projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Iliašovce.
12. Majetkoprávne  vysporiadanie  futbalového ihriska  v prospech obce.
13. Zrekonštruovanie   chodníka  v MŠ a zrealizovanie  úpravy terénu  dvora.
14. Vybudovanie nového  bleskozvodu na prístavbe MŠ.
15. Vybudovanie   nového  pieskoviska  v MŠ.
16. Výroba  drevených nádob na kamienky – posypový materiál v zimnom období .
17. Očistenia múra cintorína od zeminy, ktorá sa vyvážala z hrobov /z vonkajšej   strany/.
18. Oprava rigola na hlavnej ceste od rodinného domu Jána Bdžocha  po  rodinný  dom Mariána
Hanzelyho.
19. Odstránenie  starého  zábradlia  pri chodníku do a  v MŠ a  vyhotovenie nového zábradlia
a taktiež novej bráničky vo dvore.
20. Vyasfaltovanie   cesty pri vstupe  na cintorín.
21. Oplotenie záhrady v MŠ od Ľubomíra Kleina a zhotovenie nových  striešok  v počte
5 kusov  nad  vchodovými  dverami  do MŠ.

Rok 2013
22. Maľovanie zábradlí mostov na vyšnom konci, pri Lapi bare,  pohostinstve MA, na nižnom  konci,
maľovanie lávky  pri obecnom úrade, pri  liehovari, stĺpov  na hokejovom   ihrisku,  plota
a javiska   v základnej škole, maľovanie mantinelov.  Výroba  a montáž  železných  držiakov  na
kvetináče na zábradlia mosta pri základnej škole.
23. Zrekonštruovanie   chodníka  a časti dvora zámkovou dlažbou v kultúrnom dome.  Rekonštrukcia
schodov do pivnice a osadenie nových dverí.   Výroba  a montáž  zábradlia a novej  striešky 
nad schodami.
24. Výmena  okien v materskej škole ll.  etapa  - chodby, kuchyňa, jedáleň,   kancelárske   miestnosti  
a  miestnosti na prízemí.  Po výmene okien vymaľovanie všetkých  uvedených miestnosti.
25. Výmena okien na obecnom úrade a maľovanie interiéru.
26. Rekonštrukcia sociálnych zariadní na obecnom úrade.

Rok 2014
27. Rekonštrukcia kultúrneho domu:
výmena drevenej  podlahy za keramickú dlažbu
zamurovanie  výklenkov  kde boli umiestnené elektrické akumulačky
výmena elektrických akumulačiek za elektrické  konvenktory
výmena osvetlenia
výmena  drevenej  predeľovacej steny
kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení
vymaľovanie celého  interiéru
rekonštrukcia  fasády a odtokového systému
rozšírenie zámkovej dlažby na celý dvor kultúrneho  domu             
28. Odvetranie základov múra základnej školy od kostola.
29. Výroba a montáž železných držiakov na kvetináče na zábradlia okolo katolíckeho kostola a na
moste pri Lapi bare.
30. Rekonštrukcia  fasády obecného úradu a  schodov pri vstupe do budovy.
31. Rekonštrukcia fasády materskej školy.
32. Rekonštrukcia odpadovej žumpy materskej školy.
33. Reštaurovanie kríža na cintoríne.
34. Výstavba kanalizácie na ulici pána Petra Koňaka-Júliusa Marhevku.

Ak by som mal zhodnotiť predchádzajúce volebné obdobie myslím si, že sme urobili dosť práce. Medzi hlavné diela považujem rekonštrukciu miestnych komunikácií. Dosť finančných prostriedkov sa investovalo do materskej školy a predpokladám, že celkový dojem škôlky  je dobrý. Možno ešte nevieme celkom doceniť vysporiadanie futbalového ihriska, kde pôvodne bolo okolo 350 vlastníkov. To sa na Slovensku málokomu podarilo a pokladám to za veľký úspech. Pekne je zrekonštruovaný kultúrny dom a okolie. Podobne pôsobí aj budova obecného úradu, ktorú bude potrebné ešte doladiť, najmä jej okolie. Pokračovali sme v budovaní kanalizácie, ktorá je jednou z nosných úloh. Okrem týchto, na prvý pohľad viditeľných diel, som sa snažil o čistotu v obci. V rámci menších obecných služieb sme  neustále zametali chodníky, cesty a rigoly, kosili  trávu  na verejných priestranstvách, opravovali rigoly, zberali  odpad či už v intraviláne alebo extraviláne. Aktívne sme pomáhali starším občanom, ktorí majú problém postarať sa o seba.  Pred troma rokmi vznikol v obci „Zveľaďovateľský spolok“,  ktorý sa snaží skrášliť verejné priestranstvá okrasnými kríkmi a kvetmi. Do krásy sa nám rozrástol areál pri tisícročnej kaplnke - Sans Souci - o obelisk.  V spolupráci so spoločenskými organizáciami sme v obci poriadali rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie. Verím, že sa stretli s ohlasom, aj keď si myslím, že na niektorých akciách sa mohlo zúčastniť viac občanov. Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým predsedom spoločenských organizácií, občianskym združeniam a ich členom  ako aj ostatným  občanom za ich aktivitu a voľný čas, ktorý venujú v prospech našej obce.  Ten, kto mal úprimnú snahu pomôcť a skrášliť našu obec, mal počas celého volebného obdobia   možnosť prejaviť sa v rôznych oblastiach života obce  a zanechať po sebe statočne odvedenú prácu.  To bola krátka rekapitulácia toho, čo sme v našej obci urobili za volebné obdobie 2011 - 2014.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým poslancom OZ za ich  spoluprácu a  rozhodnutia,  bez ktorých by sa tieto výsledky nemuseli dosiahnuť.  Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom obecného úradu, materskej a základnej školy, že sme úspešne zvládli obdobie rokov 2011 - 2014.

Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce

 

 

Odpočet za volebné obdobie 2007 - 2010

Vážení spoluobčania. Blíži sa koniec volebného obdobia, ktoré zbehlo neuveriteľne rýchlo. Je mojou povinnosťou urobiť odpočet toho, čo sa za uvedené obdobie v našej obci urobilo. V mnohých prípadoch je pre občana  podstatné  predovšetkým to, čo na prvý pohľad vidí, čo vie nahmatať,  pocítiť to kvalitatívne a v  neposlednom rade aj kvantitatívne.

1. Začnem postupne rokom 2007, v ktorom sa nám podarilo spoločnými silami odstrániť čierne skládky pri krížiku a za futbalovým ihriskom, ktoré sa rozrastali do nebývalých rozmerov. Jarnej brigády sa zúčastnilo približne 130 ľudí a ťažká technika, ktorú poskytol pán Jozef Fábry. Chcem sa mu aj touto cestou poďakovať za túto neoceniteľnú pomoc, bez ktorej by sme tieto skládky len veľmi ťažko zlikvidovali. Jarné brigády sme organizovali aj v nasledujúcich rokoch a vždy sa vykonal pekný kus práce. Vyčistili  a upravovali sa verejné priestranstvá, školský dvor v základnej a materskej škole, cintorín, okolie futbalového a hokejového ihriska, okolie pri vodárni, bytovke a ďalšie lokality našej obce. Myslím si, že ten, kto poznal tieto lokality predtým, tak vidí tento rozdiel.
2. V jarných mesiacoch 2008 bol vybudovaný chodník od katolíckeho kostola smerom k cintorínu a parkovisko.
3. Boli zrekonštruované schody pri pánovi Jánovi Pollákovi.

i


4. V auguste 2008 boli zabetónované vstupné tabule do obce  s naším erbom medveďa a na školskom  dvore zhotovená drevená studnička, ktorá zakryla  betónovú šachtu.
5. V roku 2008 a 2009 boli kompletne vymenené dosky na lávkach cez potok pri pánovi Oravcovi a pri obecnom úrade. Dosky sú z červeného smreku.
6. Na jar v roku 2009 bola ukončená komplexná rekonštrukcia obecného rozhlasu.

7. Možno si ešte spomeniete na stĺporadie od liehovaru po obchod. Na železné stĺpy obecného rozhlasu - mnohé vykrivené. Káblové vedenie bolo presunuté na elektrické stĺpy. Železné stĺpy boli postupne použité na oplotenie hokejového ihriska, na časť oplotenia futbalového ihriska, amfiteátra na školskom dvore.
8. V roku 2009 bol vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby na trase od Lapy baru po liehovar,  popri   tom nový rigol a úprava krajnice cesty. Obec materiálne a finančne prispela občanom pri budovaní vchodových mostíkov do dvorov.


9. Vykonala sa kompletná rekonštrukcia amfiteátra na školskom dvore. Bol použitý červený smrek, ktorý ma podstatne dlhšiu životnosť ako obyčajný.
10. Bolo zrekonštruované oplotenie školského dvora základnej školy.
11. V základnej škole sa dokončila výmena všetkých okien a dverí. Vykonala sa pokládka dlažieb a obkladov v sociálnych zariadeniach. Celý suterén bol vymaľovaný. Podlaha
vo všetkých triedach a miestnostiach bola obnovená  PVC materiálom. Vykonala sa oprava komínov a  kompletný náter strechy.
12. V MŠ boli v nadstavbe založené nové plastové okná a vykonané zmeny v kuchyni na základe pokynov hygieny. Bol zapravený nový dres na čierny riad, výlevka, zabudované nové dvere do skladu potravín.
13. Pokračovali práce na úprave terénu hokejového ihriska. Ihrisko bolo predĺžené približne o 5 metrov a taktiež rozšírené. Bol prehĺbený rigol a do zeme bola zasadená železná rúra. Následne boli betónované železné stĺpy  na jeho oplotenie, a namontované osvetlenie.

14. V priebehu rokov 2008 -2009 sa vykonali drobné výspravky rigolov pred pánom Róbertom Čopiánom, pri pani Kataríne a Anne Mikolajovej, pri  pánovi Petrovi Koňákovi.
15. V septembri 2009  sa začala  v našej obci najväčšia investičná akcia – výstavba kanalizácie. Boli vybudované kanalizačné stoky na trase v smere  od pána Jozefa Holuba ml. okolo pána Galika smerom k pánovi Pollákovi až k mostu  materskej škôlky. Ďalej boli vybudované stoky na ulici od pána  Kokyho k pánovi Girgovi smerom k Jozefovi Holubovi ml. S kanalizáciou sa ďalej pokračovalo v druhej etape od materskej škôlky po pána  Girgaša.  Nasledovala ulica od pána Františka Greša  po pána Grittu a ulica od  pána Jozefa Holuba ml. po liehovar. Celková dĺžka vybudovanej trasy činí cca 1600 m. Z toho obec doposiaľ uhradila práce na kanalizačných stokách v celkovej dĺžke 1349m. Na kanalizácii bolo dosiaľ preinvestovaných cca 354 953€ /10,7 mil Sk/. Z tejto finančnej čiastky činila dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 132 775€ /4 mil. Sk/, obec si zobrala úver 149372€  /4,5 mil Sk/ a 73 026€ /2,2 mil. Sk/ investovala zo svojho rozpočtu. Tých cca 251m sa bude hradiť z budúcich dotácií. Celková dĺžka kanalizácie podľa projektu činí 5000m
16. V apríli 2010 bol zrekonštruovaný chodník pri základnej škole smerom ku katolíckemu kostolu.
17. Počas jarnej brigády 2010 bol zbúraný a zároveň vybudovaný nový plot a bránička  u  pána Vladimíra Kuchtu. Tým sa rozšírila cesta smerom na ulicu pána Františka Greša.


18. Počas augustovej víchrice toho roku bola strhnutá strecha materskej školy. Bola to nepríjemná situácia, ktorá sa stala krátko pred začiatkom školského roka. Museli sme to urýchlene zakryť. Pri tejto práci sa už urobili štíty a štaplodne aj na obecnom úrade.
19. V roku 2010 obec zakúpila v extraviláne  od občanov   pozemky o ploche 3,8 ha.
20. V týchto dňoch bol na záhrade materskej školy komplet zrekonštruovaný plot na strane od pána Juraja Lichvarika. Ďalej bol dokončený  altánok, hojdačky a domček na šmýkačku pre naše ratolesti tzv. detské ihrisko na záhrade materskej školy.
21. Bola vytvorená nová web stránka našej obce, na ktorej sa môžete dozvedieť o mnohých zaujímavostiach obce. Stránka poskytuje množstvo fotografického materiálu o prácach, ktoré sa uskutočnili v našej obci,  z kultúrneho, spoločenského a športového diania našich občanov. Adresa stránky je www.iliasovce.obecnyurad.eu
22.Tesne pred Sviatkom všetkých svätých pred vchodom na cintorín boli vymenené madlá po obidvoch stranách.

Okrem týchto, na pohľad aj hmatateľných vecí, som sa snažil o čistotu v obci. Vrámci menších obecných služieb (VPP) sa  neustále zametali chodníky a rigoly, kosila sa  tráva  na verejných priestranstvách. Zberal sa  odpad či už v intraviláne alebo extraviláne. Tu máme skutočne ešte čo naprávať.  Za spolupráci spoločenských organizácií sme v obci poriadali rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie. Verím, že sa stretli s ohlasom, aj keď si myslím, že na niektorých akciách mohlo byť viac ľudí. Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým predsedom spoločenských organizácií, občianským združeniam a ich členom  ako aj neorganizovaným osobám za ich aktivitu a voľný čas, ktorý venujú v prospech našej obce. Viem, že určité veci sa mohli urobiť lepšie. Nie každý musí byť spokojný s tým, čo sa urobilo. Je tu ešte mnoho oblastí, s ktorými je potrebné sa popasovať, ale to až v novom volebnom období. Vo volebnom období 2006 – 2010 obec okrem podielových daní, ktoré vyplývajú zo zákona dostala navyše v dotáciach  a od Národnej dialničnej spoločnosti, a.s.  cca 298 000,-€ /9 miliónov Sk/. Okrem toho v roku 2009 bola schválená naša žiadosť o dotáciu z EUROFONDOV na projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií. Obec podpísala zmluvu, na základe ktorej dostane na tento účel dotáciu vo výške  cca 272 190,-€ /8,2 miliónov Sk/. Rekonštrukcia miestnych komunikácií sa  mala uskutočniť v roku 2010.  Firma, ktorá má rekonštrukciu vykonať na základe posudkov geológov posunula tento termín na rok 2011. Ryha po kanalizácií sa musí lepšie zhutniť - lepšie sadnúť, aby sa to potom neodrazilo na priehlbinách asfaltu. To bola krátka rekapitulácia toho, čo sa v našej obci urobilo za volebné obdobie 2006 -2010.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým poslancom OZ za ich aktívnu spoluprácu a  rozhodnutia ,  bez ktorých by tieto výsledky nemuseli byť.  Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom obecného úradu, materskej a základnej školy, že sme úspešne zvládli obdobie rokov 2006-2010.

Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce