Materská škola PDF Tlačiť E-mail

Oznam

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ

Materská škola bola zriadená v roku 1949, kedy v nej začala vyučovať Ružena Rychtarčíková. V roku 1965 po dokončení výstavby novej materskej školy pôsobila ako riaditeľka MŠ Mária Vrábľová a učiteľky Marta Brnová, Jana Černíková, Viera Černíková, Štefánia Holigová, Anna Gallovičová, Iveta Gondová, kuchárka Anna Ungerová -v dvojtriednej MŠ. V roku 2002 nastúpila ako riaditeľka MŠ  Buriková Viera, ktorá v tejto funkcii pôsobila do 31.8.2017, ako učiteľka v MŠ pôsobila Iveta Žifčáková rod.Topoliová. Od roku 2002 až do 31.8.2011 bola MŠ jednotriedna, nakoľko došlo výraznému zníženiu populácie. Od 1.9.2011 prevádzkuje MŠ dve triedy. Riaditeľkou od 1.9.2017 je pani Monika Gondová ako učiteľky pôsobia v MŠ Viera Buríková, Bc. Lívia Grondžáková rod. Lesňáková, Lenka Biacovská.

Materská škola v Iliašovciach je toho času dvojtriedna  štátna škola zriadená v útulnom prostredí s účelovou školskou záhradou v príjemnom prostredí, v školskom roku  2017/2018 s počtom detí 36. Zriaďovateľom materskej školy je Obec Iliašovce. Štatutárnym zástupcom je Mgr. Ladislav Grondžák – starosta obce Iliašovce. Materská  škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov.  Prevádzku MŠ zabezpečujú 4 kvalifikované učiteľky vrátane  riaditeľky, jedna asistentka  a 3 prevádzkoví zamestnanci.

Zriaďovateľ : Obec Iliašovce

Riaditeľka MŠ : Monika Gondová
Učiteľky
: Viera Buríková, Bc. Lívia Grondžáková, Lenka Biacovská
Asistentka: Veronika Švačová
Vedúca ŠJ: Lucia Ambrozová
Kuchárka:
Anna Satalová
Školníčka a upratovačka: Mária Oravcová

Elektronická adresa školy:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Čo ponúkame:
- denná pestrá činnosť v súlade so  školským vzdelávacím programom „Zvedavé medvedíčatá“
- pekne a prakticky zariadený interiér MŠ-pravidelný pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu
- individuálna práca s deťmi- tanečný krúžok-oboznamovanie sa s anglickým jazykom pod vedením lektorky
- individuálna sporadická práca s počítačom
- rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov
- účasť na rôznych kultúrnych a súťažných akciách

Hlavné aktivity a projekty materskej školy


Vyučovanie anglického jazyka

1x týždenne

utorok


Tanečný krúžok –

Každý     2. týždeň

pondelok

Projekt


prebieha po celý rok

zodpovedné učiteľky MŠ

Miestne ľudové tradície“

prebieha po celý rok

zodpovedné učiteľky MŠ

 


Počas celého roka prebieha v materskej škole množstvo aktivít  s rozvojom ľudových  tradícií a akcií s rôznym zameraním, čím spestrujeme pobyt detí v MŠ a tým prezentujeme našu prácu v okolí.

 

Denný poriadok MŠ

Školský rok 2010/2011.

od  7,00 hod. - do 8,45hod.

hry a hrové činnosti


pohybové a relaxačné činnosti

osobná hygiena

od 8,45 hod. - do 9.00 hod.

desiata

od 9.00 hod. - do 11,30 hod.

edukačné aktivity


pobyt vonku

osobná hygiena

od 11.30 hod. - do 12.30 hod.

obed

príprava na odpočinok

od. 12.30 hod. - do 14.45 hod.

odpočinok


osobná hygiena

od 14.45 hod. - do 15.00 hod.

olovrant

od 15.00. hod. - do 16.00 hod.

hry a hrové činnosti, rozchodDENNÝ PORIADOK – je rozvrh účelne usporiadaných činnosti primeraných veku, stupňu a druhu školy. Je to súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v materskej škole. Má rešpektovať vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Vymedzuje striedanie činnosti, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činnosti, ktoré zabezpečujú plynulý rozvoj dieťaťa. Miera zaťaženia určitou činnosťou musí byť primeraná detskému organizmu, požiadavky navodené takou formou, aby vzbudzovali záujem dieťaťa o činnosť, aby úlohy boli náročné, ale pritom zrozumiteľné a zvládnuteľné.


Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa:

 • Hry a hrové činnosti dieťaťa:
  Sú spontánne, alebo učiteľkou navodzované hry, a hrové aktivity detí. Ich súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná aktivita. Ak majú hrové činnosti dieťa rozvíjať, musia byť obsažné a rozmanité.
 • Pohybové a relaxačné cvičenia:
  K zdravému vývinu dieťaťa nestačí len spontánny pohyb, preto praktizujeme aj zdravotné cviky, ktoré zabezpečia rozvoj pohybového aparátu a posilňovanie všetkých svalových skupín. Realizujeme ich každý deň. Priaznivo podnecujú nielen telesný, ale aj duševný rozvoj.
 • Pobyt vonku:
  Obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Zaraďujeme tu aj edukačnú aktivitu. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí pobyt vonku uskutočniť, je silný dážď, /nie mrholenie/,silný nárazový vietor, prudké mrazivé počasie.
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu:
  Realizujeme ich vždy v pevne stanovenom čase. Pozornosť venujeme stolovaniu, úprave prostredia, pokojnej atmosfére v jedálni. Uplatňujeme individuálny láskavý prístup k dieťaťu. Vytvárame u detí návyk umývania rúk pred každým jedlom, po každom použití toalety, po každom znečistení rúk.
 • Odpočinok:
  Odpočinok prebieha v závislosti od potrieb dieťaťa s minimálnym trvaním 30 minút.
 • Edukačná aktivita:

Je dôležitá, zmysluplná, cieľavedomá a systematická, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.
Podľa Štátnehovzdelávacieho programu  ISCED 0 sa predprimárne vzdelávanie realizuje práve prostredníctvom edukačných aktivít. Sú založené na aktívnej účasti dieťaťa, na vnímaní všetkými zmyslami, na interaktívnom a zážitkovom učení.


Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Nie je správne, ak sa preceňuje jedna z nich, pretože všetky majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.