Dobrovoľný hasičský zbor PDF Tlačiť E-mail

DHZ patrí k najstarším pôsobiacim spolkom v našej obci.  Jeho začiatky siahajú do minulého oročia, kedy sa pred  požiarom každý chránil ako vedel. V obci bola iba dvojkolesová  striekačka. V roku 1882, keď obec dostala štvorkolesovú striekačku, bol prvý raz  zostavený OHŇOHASIČSKÝ BOR, torý mal 24 dobrovoľných členov  a jedného trubača.  Zo začiatku neboli nijaké stroje, náradie, len 40m adíc. V roku 1906 už náradie bolo, o rok neskôr aj výstroj. V dvadsiatych rokoch mal hasičský zbor  36 členov.  V 50. a 60. rokoch sa naši hasiči zúčastnili mnohých súťaží, z ktorých si odniesli cenenia.  týmto výsledkom prispeli aj cvičenia, ktoré boli každú nedeľu v skorých ranných hodinách. V roku 965 bola hasičom pridelená nová striekačka DS-16 s príslušenstvom. V roku 1976 bola daná doužívania nová hasičská zbrojnica, do ktorej v roku 1979 pribudol nový automobil Avia 30 a nová otorová striekačka PPS 12. V roku 1982 obec oslávila 100. výročie DHZ. Pri príležitosti osláv 120. ýročia obec zakúpila sochu sv. Floriána -patróna všetkých hasičov a bola zorganizovaná súťaž o pohár starostu obce. Na Slávnostnej členskej schôdzi boli ocenení najstarší členovia DHZ.

Iliašovskí hasiči z 30. rokov

 

V roku 2007 sa konali oslavy 125. výročia vzniku DHZ. Na slávnostnej sv. omši k sviatku sv. Floriána - patróna hasičov, bola požehnaná pamätná zástava, ktorá bola zakúpená z finančných prostriedkov obecného úradu.

 

Sv. omša pri príležitosti 125. výročia vzniku DHZ. Predseda Ľ. Bdžoch a veliteľ J.Hanzely po prevzatí pamätnej zástavy.

 

Prvým veliteľom bol Michal Beck, po ňom bol 20 rokov veliteľom Ján Rusnák, ďalej Juraj Klein a Ján Klein.  V roku 1906 bol veliteľom Vojtech Rychtarčík. Funkciu veliteľa postupne ďalej vykonávali:       Ján Klein, Štefan Pugeľ, Štefan Smyk,  Milan Štrauch, Michal Rusnák,  Jozef Štrauch, Štefan Pugeľ, Ján aluch,  Štefan Marhefka, Jozef Hanzely,   Marián Hanzely od r. 2009 do dnes.

Od roku 1931 sa vo funkcii  predsedov vystriedali: Štefan Maurer, Štefan Hanzely,   Martin Greš, Michal Klein,    Štefan Marhefka, Ľubomír Andor,    Ondrej Frankovič, Ján Baffia,   Ľudovít Bdžoch a Ľubomír Bdžoch   od r. 2000 do dnes.

 

V súčastnosti má DHZ 69 členov z toho 8 žien.  Výbor DHZ: Predseda: Ľubomír Bdžoch Veliteľ: arián Hanzely Tajomník: Ing. Matúš Greš

Preventivár: Matej Frankovič Strojník: Jozef Hanzely  Hospodár: Marek Frankovič Pokladník: Ľubomír Grondžák Revízor: Vladimír Frankovič V minulom roku (2009) došlo k výmene veliteľa DHZ a OHZ Iliašovce.Jozef Hanzely st. bol vo funkcii 26r. Novým veliteľom sa stal Marián Hanzely.Odovzdanie funkcie sa uskutočnilo na výročnej členskej schôdzi v januári 2010.

 

Činnosť DHZ: Zásahy pri živelných pohromách, požiaroch Ďalšie aktivity: starostlivosť o hasičskú echniku, okrskové   a pohárové súťaže, výročné členské schôdze, výborové schôdze a kultúrno-poločenské akcie.

 

Každoročne sa naši členovia zúčastňujú procesie na obradoch Veľkého piatka a Bielej soboty a ako čestná stráž pri Božom hrobe.

 

Na sviatok Božieho tela sa členovia DHZ zúčastňujú na procesii.

 

Členovia DHZ v spolupráci s Úniou žien  každoročne organizujú v obci stavanie mája.