Rozpočet na rok 2018

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Iliašovce k 31.12.2016

Rozpočet na rok 2017